pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Natura 2000

Natura 2000 to spójna europejska sieć obszarów chronionych, na których występują rzadkie gatunki flory i fauny. Tereny rozgranicza się w ramach rejonów biogeograficznych, których w Unii Europejskiej jest dziewięć. Na Słowacji występują dwa, w kraju preszowskim to rejon alpejski. czytaj więcej

Słowacja to państwo słynące z przepięknej przyrody, w której żyje dwadzieścia osiem tysięcy gatunków ciekawych zwierząt i ponad jedenaście tysięcy gatunków roślin. Najważniejsze endemity roślinne to wawrzynek murański, który rośnie wyłącznie na Muránskej planine oraz rumianica występująca w Słowackim Krasie, a zwierzęce to kozica tatrzańska, świstak czy traszka karpacka. Również te gatunki należą do europejskiej sieci terenów chronionych Natura 2000. 

Dlaczego dyrektywy?

Natura 2000 wynika z norm i dyrektyw, które Słowacja zobowiązała się wypełnić w czasie przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. W dziedzinie ochrony i przyrody są to dwie dyrektywy:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, na podstawie której wytycza się tak zwane chronione tereny ptasie. Żyje na nich 81 gatunków wolno żyjących ptaków, które są cenne również z europejskiej perspektywy.

2. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa o biotopach), na podstawie której określa się tereny o znaczeniu europejskim.

Zadaniem dyrektyw jest ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz poprawa ich warunków życia i wzrostu. W ramach programu Natura 2000 wdrażane są odpowiednie sposoby gospodarowania, aby zachowały się te gatunki i biotopy. Tereny sieci Natura 2000 rozgranicza się w ramach rejonów biogeograficznych, których w całej Unii Europejskiej jest 9. Na Słowacji występuje biogeograficzny region panoński i alpejski, do którego należy również kraj preszowski. 


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia